MUA VPS CANADA (CA)

O1

133,000VNĐ /tháng

CPU

1 Core

RAM

1 GB

SSD

15 GB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

Không giới hạn

Ethernet Port

1 Gbps

O2

156,000VNĐ /tháng

CPU

1 Core

RAM

2 GB

SSD

15 GB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

Không giới hạn

Ethernet Port

1 Gbps

O3

179,000VNĐ /tháng

CPU

2 Cores

RAM

2 GB

SSD

20 GB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

Không giới hạn

Ethernet Port

1 Gbps

O4

317,000VNĐ /tháng

CPU

2 Cores

RAM

4 GB

SSD

30 GB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

Không giới hạn

Ethernet Port

1 Gbps

O5

363,000VNĐ /tháng

CPU

4 Cores

RAM

4 GB

SSD

30 GB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

Không giới hạn

Ethernet Port

1 Gbps

O6

572,000VNĐ /tháng

CPU

4 Cores

RAM

8 GB

SSD

60 GB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

Không giới hạn

Ethernet Port

1 Gbps

O7

685,000VNĐ /tháng

CPU

8 Cores

RAM

8 GB

SSD

90 GB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

Không giới hạn

Ethernet Port

1 Gbps

O8

915,000VNĐ /tháng

CPU

8 Cores

RAM

16 GB

SSD

90 GB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

Không giới hạn

Ethernet Port

1 Gbps