MUA DEDICATED USA (HDD)

#1

917,000VNĐ /tháng

CPU

8 Cores

RAM

16 GB

SSD

500 GB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

10 TB

Ethernet Port

1 Gbps

#2

1,146,000VNĐ /tháng

CPU

8 Cores

RAM

24 GB

SSD

500 GB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

10 TB

Ethernet Port

1 Gbps

#3

1,375,000VNĐ /tháng

CPU

8 Cores

RAM

48 GB

SSD

1 TB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

10 TB

Ethernet Port

1 Gbps

#4

1,490,000VNĐ /tháng

CPU

8 Cores

RAM

48 GB

SSD

2 TB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

10 TB

Ethernet Port

1 Gbps

#5

1,605,000VNĐ /tháng

CPU

8 Cores

RAM

72 GB

SSD

1 TB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

10 TB

Ethernet Port

1 Gbps

#6

1,719,000VNĐ /tháng

CPU

8 Cores

RAM

72 GB

SSD

2 TB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

10 TB

Ethernet Port

1 Gbps

#7

1,261,000VNĐ /tháng

CPU

4 Cores

RAM

16 GB

SSD

1 TB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

10 TB

Ethernet Port

1 Gbps

#8

1,375,000VNĐ /tháng

CPU

4 Cores

RAM

16 GB

SSD

2 TB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

10 TB

Ethernet Port

1 Gbps

#9

1,490,000VNĐ /tháng

CPU

4 Cores

RAM

16 GB

SSD

2 TB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

10 TB

Ethernet Port

1 Gbps

#10

1,719,000VNĐ /tháng

CPU

4 Cores

RAM

16 GB

SSD

2 TB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

10 TB

Ethernet Port

1 Gbps

#11

2,063,000VNĐ /tháng

CPU

4 Cores

RAM

32 GB

SSD

2 TB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

10 TB

Ethernet Port

1 Gbps

#12

1,834,000VNĐ /tháng

CPU

16 Cores

RAM

64 GB

SSD

2 TB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

10 TB

Ethernet Port

1 Gbps

#13

2,293,000VNĐ /tháng

CPU

16 Cores

RAM

128 GB

SSD

2 TB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

10 TB

Ethernet Port

1 Gbps

#1

4,127,000VNĐ /tháng

CPU

16 Cores

RAM

128 GB

SSD

2 TB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

10 TB

Ethernet Port

1 Gbps