MUA DEDICATED USA (SSD)

#1

2,522,000VNĐ /tháng

CPU

8 Cores

RAM

72 GB

SSD

1 TB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

10 TB

Ethernet Port

1 Gbps

#2

1,880,000VNĐ /tháng

CPU

4 Cores

RAM

32 GB

SSD

120 GB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

10 TB

Ethernet Port

1 Gbps

#3

2,522,000VNĐ /tháng

CPU

4 Cores

RAM

32 GB

SSD

500 GB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

10 TB

Ethernet Port

1 Gbps

#4

2,637,000VNĐ /tháng

CPU

4 Cores

RAM

32 GB

SSD

1 TB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

10 TB

Ethernet Port

1 Gbps

#5

2,522,000VNĐ /tháng

CPU

16 Cores

RAM

64 GB

SSD

1 TB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

10 TB

Ethernet Port

1 Gbps

#6

3,210,000VNĐ /tháng

CPU

16 Cores

RAM

128 GB

SSD

1 TB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

10 TB

Ethernet Port

1 Gbps

#7

4,586,000VNĐ /tháng

CPU

12 Cores

RAM

192 GB

SSD

4 TB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

10 TB

Ethernet Port

1 Gbps